điều ước quốc tế

  1. aries_girl

    Chuyên đề quyền sở hữu trí tuệ - Giới thiệu khái quát các điều ước quốc tế về quyền sở hữu trí tuệ

    Việc bảo hộ chặt chẽ quyền sở hữu trí tuệ (IPR) trên thế giới có ý nghĩa sống còn đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế của tất cả mọi quốc gia trong tương lai. Vì các điều ước quốc tế về IPR tạo ra cơ sở pháp lý và quy định chung nên những văn bản này đóng vai trò vô cùng quan trọng trong...