dăm duông

  1. uocmo_kchodoi

    Sử thi Sê đăng - Dăm duông cứu nàng Bar mã

    DĂM DUÔNG CỨU NÀNG BAR MÃ Người kể : A Ar. Dịch : A Jar Sưu tầm : Võ Quang Trọng Trích sử thi Sê Đăng Tóm tắt cốt chuyện: Nàng Bar Mă xinh đẹp tuyệt trần, khiến quỷ Te Tô vú dài ghen tức,muốn bắt thịt. Không ai chống lại được con quỷ. Chàng Dăm Duông trong khi đi...