công chứng

  1. aries_girl

    Chuyên đề quyền sở hữu trí tuệ - Tầm quan trọng của những thông tin được sở hữu bởi công chúng

    Điều khoản về sáng chế và tác quyền của Hiến pháp Hoa Kỳ (Điều 1, khoản 8, mục 8) trao cho Quốc hội quyền “Thúc đẩy sự tiến bộ của khoa học và các hình thức nghệ thuật hữu ích” đề cập đến việc “bảo đảm cho các tác giả và nhà phát minh đặc quyền đối với các tác phẩm và phát minh của mình trong...
  2. Chien Tong

    Hỏi Có thể nhờ phòng công chứng lưu giữ di chúc?

    Câu hỏi Bố tôi vừa đến UBND phường để làm di chúc. Ông có thể nhờ Phòng Công chứng lưu giữ? Trả lời Được (Ông có thể nhờ Phòng Công chứng lưu giữ). Điều 51 Nghị định 75 ngày 8/12/2000 của Chính phủ cho phép các phòng công chứng nhận lưu giữ di chúc của người dân, không phân biệt di chúc đó...