cmcn 4.0

  1. Hide Nguyễn

    Cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ giúp Việt Nam phát triển nhảy vọt

    Trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0 đang bùng nổ, tác động đến nhiều quốc gia, Chính phủ các nước đang hết sức quan tâm và đã chủ động ban hành các chiến lược phát triển 4.0 cho riêng mình. Tiêu biểu trong số đó là Đức với chiến lược Industry 4.0, Mỹ với Liên minh Internet công nghiệp, Hàn Quốc với...
Top