cao trào cách mạng 1930-1931

  1. Trang Dimple

    Chia Sẻ Trình bày diễn biến của phong trào cách mạng 1930-1931

    Trình bày diễn biến của phong trào cách mạng 1930-1931, sự ra đời và hoạt động của Xô viết Nghệ -Tĩnh. Từ tháng 2 đến tháng 4/1930, trên cả nước nổ ra nhiều cuộc đấu tranh của công- nông và các tầng lớp nhân dân lao động khác đòi tăng lương, giảm giờ làm, giảm sưu thuế... Tiêu biểu là cuộc đấu...
  2. Trang Dimple

    Hướng dẫn Phong trào cách mạng 1930- 1931 và 1936- 1939 là hai cuộc tổng diễn tập cho cách mạng tháng 8/1945.

    Cao trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao là Xô Viết-Nghệ Tĩnh là một phong trào quần chúng tự giác và rộng lớn chưa từng có ở Đông Dương, tiến công vào dinh luỹ của chủ nghĩa đế quốc và bọn tay sai. ảnh hưởng của cao trào vang dội khắp Đông Dương và các thuộc địa. Đây là cuộc tổng diễn tập đầu...
Top