ama chisa

  1. uocmo_kchodoi

    Trường ca Răk Glay - CHÀNG AMÃ CHISA

    CHÀNG AMÃ CHISA Người kể : PôPâr Thìq Rìa Sưu tầm : Cha ma Laiq Tiẻng – Ngô Đức Thịnh Phiên âm, dịch : Châmliaq Tiẻng – Trần Kiêm Hoàng Biên tập văn học : Nguyễn Việt Hùng Tóm tắt cốt chuyện : Chi Sa thuộc dòng dõi Rắn.Mồ côi cha mẹ, được hai cậu dòng dõi chim...