Chia Sẻ phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX"

Trang Dimple

Moderator
31/10/12
2,609
173
0
29
Sau công xã Pa-ri 1871 phong trào công nhân quốc tế tiếp tục phát triển hay tạm lắng? sự phát triển của phong trào đặt ra yêu cầu gì cho sự thành lập và hoạt động của tổ chức quốc tế 2? Chúng ta tìm hiểu vấn đề này qua bài “ phong trào công nhân cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX"

Lịch Sử 8-Bài 7: PHONG TRÀO CÔNG NHÂN QUỐC TẾ CUỐI THẾ KỶ XIX , ĐẦU THẾ KỶ XX

PHẦN 1 KIẾN THỨC CƠ BẢN

I Phong trào công nhân cuối thế kỉ XIX. quốc tế 2

1. Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỷ XIX :

* Sau thất bại của Công xã Pa ri, phong trào công nhân vẫn tiếp tục phát triển vì :
- Cùng với sự phát triển công nghiệp tư bản chủ nghĩa , giai cấp công nhân tăng nhanh về số lượng và chất lượng .
- Mác và Ang ghen với uy tín lớn lao vẫn tiếp tục lãnh đạo phong trào công nhân .
- Học thuyết Mác đã thâm nhập vào phong trào công nhân .
- Ý thức giác ngộ của công nhân lên cao
* Những sự kiện chứng tỏ phong trào công nhân thế giới vẫn tiếp tục phát triển trong những năm cuối thế kỷ XIX :
- Bãi công của công nhân khuân vác Luân Đôn buộc chủ tăng lương 1899.
- Công nhân Pháp thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội 1893 .
- 1-5- 1886 hơn 350.000 công nhân đình công , đòi ngày làm 8 giờ ,đặc biệt là biểu tình của 40 vạn công nhân Si ca gô , tuy bị đàn áp, nhưng đã có 50.000 người được quyền làm việc 8 giờ ngày , từ năm 1889 ,ngày 1-5 là ngày Quốc tế lao động


*Nhận xét về phong trào công nhân so với trước Công xã pa ri :phát triển rộng , hoạt động trên phạm vi lớn hơn ở nhiều nước .

2 Quốc tế thứ hai 1889-1914 .

a.Hoàn cảnh :

-Sự ra đời của những tổ chức công nhân và chính đảng của giai cấp công nhân ra đời (như 1875 :Đảng cã hội dân chủ Đức ; 1879 Đảng Công nhân Pháp ; 1883 nhóm Giải phóng lao động Nga hình thành .)
-Đòi hỏi phải thành lập một tổ chức quốc tế mới thay cho Quốc tế thứ nhất, nên ngày 14-7-1889 kỷ niệm 100 năm ngày phá ngục Ba xti , 400 đại biểu công nhân của 22 nước họp Đại hội ở Pa ri tuyên bố thành lập Quốc tế thứ hai


b.Hoạt động từ 1889-1914
-1889- 1895 : dưói sự lãnh đạo của Ang ghen , Quốc tế thứ hai đóng góp vào sự phát triển của công nhân thế giới .
- 1895- 1914 : sau khi Ang ghen mất 1895 đã xa rời đường lối đấu tranh cách mạng , thỏa hiệp với tư sản , không tích cực chống chiến tranh đế quốc , đẩy quần chúng vào những cuộc chiến tranh vì quyền lợi của bọn đế quốc nên Quốc tế thứ hai rã , trừ Đàng Công nhân xã hội dân chủ Nga với lãnh tụ là Lê nin .


II. PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ CUỘC CÁCH MẠNG NGA 1905-1907

1.Lê Nin và việc thành lập đảng vô sản liểu mới ở Nga.

-Lê nin ( 1870-1924) tham gia tuyên truyền chủ nghĩa Mác
-1903 thành lập Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga
* Nội dung Cương lĩnh của Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga :
-Cương lĩnh khẳng định nhiệm vụ chủ yếu của Đảng là tiến hành Cách mạng xã hội chủ nghĩa .
-Đánh đổ chính quyền của giai cấp tư sản thành lập chuyên chính vô sản .
-Trước mắt là đánh đổ chế độ Nga Hòang thành lập nước Cộng hòa , thi hành nhữngcải cách dân chủ , giải quyếtvấn đề ruộng đất cho nông dân .


* Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga là Đảng kiểu mới vì:
-Vì Đảng triệt để đấu tranh cho quyền lợi của giai cấp công nhân , mang tính giai cấp, tính chiến đấu triệt để .
-Vì Đảng chống chủ nghĩa cơ hội và tuân theo những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác .
-Vì Đảng biết dựa vào nhân dân và lãnh đạo nhân dân đấu tranh cách mạng.


2.Cách mạng Nga 1905-1907.

+Nguyên nhân dẫn đến cuộc cách mạng Nga 1905-1907 .
-Đầu thế kỷ XX nước Nga khủng hỏang .
-Mâu thuẫn giai cấp gay gắt , nhân dân căm ghét chế độ Nga Hoàng thối nát.
-Thất bại của Nga trong chiến tranh Nga – Nhật làm cho kinh tế , chính trị xã hội khủng hoảng trầm trọng .


+ Diễn biến của Cách mạng Nga 1905-1907:
- Mở đầu bằng sự kiện ngày 9-1-1905 , 14 vạn công nhân pê-téc-bua biểu tình trước cung điện mùa Đông, đưa yêu sách lên Nga Hoàng.
- Cuộc đấu tranh lôi kéo mọi tầng lớp nhân dân tham gia ( Cả nông dân và binh lính…) tiến lên đấu tranh vũ trang .
- Đỉnh cao là cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Matsxocova tháng 12-1905
- Kéo dài đến năm 1907.


*Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Nga 1905-1907 :

+ Đối với nước Nga :

-Giáng 1 đòn chí tử vào nền thống trị của địa chủ và tư sản .
- Làm suy yếu chế độ Nga Hòang .
-Là bước chuẩn bị cho cuộc CMXHCN sẽ diễn ra vào năm 1917


+ Đối với thế giới : ảnh hưởng đến phong trào giải phóng dân tộc ở thuộc địa và phụ thuộc .

Phần 2 câu hỏi bài tập
Câu 1 Trong hoạt động của Quốc tế thứ hai ? Tại sao người ta chia quá trình hoạt động của Quốc tế thứ hai thành 2 giai đọan: 1889- 1895 và 1895-1914 .Vì sao quốc tế thứ hai tan rã ?
Trả lời
* Chia 2 giai đoạn vì
-1889- 1895 : dưói sự lãnh đạo của Ang ghen , Quốc tế thứ hai đóng góp vào sự phát triển của công nhân thế giới .
- 1895- 1914 : sau khi Ang ghen mất 1895 đã xa rời đường lối đấu tranh cách mạng , thỏa hiệp với tư sản , không tích cực chống chiến tranh đế quốc , đẩy quân chúng vào những cuộc chiến tranh vì quyền lợi của bọn đế quốc nên QTII tan rã .
* Vì sao tan rã ? Sau khi Enghen mất (8/1895) ,khuynh hướng cơ hội chủ nghĩa phát triển đã xa dần đấu tranh cách mạng ,thỏa hiệp với tư sản, không tích cực chống chiến tranh đế quốc. Quốc tế thứ hai tan rã (1914), duy chỉ có Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga do Lê Nin lãnh đạo là đấu tranh cho sự nghiệp của giai cấp công nhân.
Câu 2 Tìm hiểu các khái niệm : Chủ nghĩa xét lại, cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới, đảng kiểu mới?
Trả lời
- Chủ nghĩa xét lại : xu hướng phản bội trong phong trào công nhân chịu ảnh hưởng tư tưởng của giai cấp tư sản, núp dưới danh nghĩa xem xét lại chủ nghĩa Mác để xuyên tạc và đi tới chỗ gạt bỏ nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lê Nin và đấu tranh giai cấp.
- Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới: Cách mạng làm nhiệm vụ dân chủ tư sản do giai cấp vô sản lãnh đạo sau khi thắng lợi sẽ chuyển lên cách mạng xã hội chủ nghĩa.
- Đảng kiểu mới đảng cách mạng Mác- xít của giai cấp công nhân. Khác với đảng cải lương của quốc tế 2, đảng đặt cho mình nhiệm vụ chủ yếu là đấu tranh cho cách mạng xã hội chủ nghĩa, chuyên chính vô sản.


Câu hỏi trắc nghiệm
1. Cách mạng 1905-1907 ở Nga là cách mạng gì?
a. Cách mạng xã hội chủ nghĩa.
b. Cách mạng tư sản.
c. Cách mạng vô sản.
d. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.
2. Thời gian tồn tại của quốc tế 2
a. 27 năm
b. 24 năm
c. 28 năm
d. 25 năm
3. Quốc tế 2 thành lập vào thời gian nào?
a. 14-7-1889
b. 14-7-1789
c. 28-6-1889
d. 14-7-1888.
4. Ngày 1-5 trở thành quốc tế lao động từ thời gian nào?
a. 1889
b. 1888
c. 1886
d. 1887.
5. Chiến tranh Nga – Nhật diễn ra vào thời gian nào?
a. 1904-1905
b. 1905-1907
c. 1907-1908
d. 1905- 1906
trả lời
1- d
2- d
3- a
4- a
5- a .

 
Sửa lần cuối:

Bài Trước

Các nước Anh Pháp Đức Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

Bài Tiếp

Sự phát triển của kĩ thuật khoa học và văn học nghệ thuật thế kỉ XVIII- XIX

keobi

Moderator
15/3/13
1,504
1
0
35
1. Trình bày những hiểu biết của em về Lê nin và việc thành lập đảng vô sản kiểu mới ở Nga?

- Lê nin sinh ngày 22/4/1870 trong một gia đình nhà giáo tiến bộ. Từ nhỏ, Lê nin sớm có tinh thần cách mạng chống lại chế độ chuyên chế Nga hoàng.
- Năm 1893, Lê nin trở thành người lãnh đạo của nhóm công nhân mác – xít ở Pê – téc – bua, rồi bị bắt và tù đày.
- Năm 1903, Lê nin thành lập Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga, thông qua Cương lĩnh cách mạng lật đổ chính quyền tư sản, thành lập chuyên chính vô sản, trước mắt là đánh đổ chế độ Nga hoàng, thành lập nước cộng hòa, …

2. Trình bày những nét chính về cuộc Cách mạng Nga 1905-1907?

- Nguyên nhân bùng nổ cách mạng:
+ Đầu thế kỉ XX, nước Nga lâm vào tình trạng khủng hoảng, đời sống nhân dân nói chung, nhất là công nhân, rất cực khổ. Họ phải lao động từ 12 đến 14h/ngày nhưng tiền lương vẫn không đủ sống.
+ Từ năm 1905 đến năm 1907, Nga hoàng đẩy nhân dân vào cuộc chiến tranh với Nhật Bản để tranh giành thuộc địa, nhưng bị thất bại nặng nề, càng làm cho nhân dân chán ghét chế độ. Nhiều cuộc bãi công nổ ra với những khẩu hiệu “Đả đảo chế độ chuyên chế”, “Đả đảo chiến tranh”, “Ngày làm 8h”….
- Diễn biến: Trong các phong trào đấu tranh chống Nga hoàng, lớn nhất là cuộc Cách mạng 1905 -1907 với sự tham gia của công nhân, nông dân và binh lính.
+ Mở đầu là ngày 9/1/1905, 14 vạn công nhân Pê-téc-bua và gia đình tay không vũ khí kéo đến trước Cung điện Mùa Đông, đưa bản yêu sách đến Nga hoàng. Nga hoàng ra lệnh cho quân đội nổ súng vào đoàn người, àm hơn 1000 người chết và bị thương – “Ngày chủ nhật đẫm máu”. Lập tức, công nhân nổi dậy khởi nghĩa.
+ Tiếp đó, tháng 5/1905, nông dân nhiều vùng nổi dậy phá dinh cơ của địa chủ phong kiến, lấy của người giàu chia cho người nghèo.
+ Tháng 6/1905, binh lính trên chiến hạm Pô-tem-kin cũng khởi nghĩa.
+ Đỉnh cao cách mạng là cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Mát-x cơ-va (12/1905) của các chiến sĩ cách mạng kéo dài gần hai tuần lễ, khiến chính phủ Nga hoàng lơ sợ.
+ Sau cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Mát-x cơ-va, phong trào cách mạng vẫn tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi, đến năm 1907 mới tạm dừng.
- Kết quả, ý nghĩa:
+ Cách mạng Nga 1905-1907 tuy thất bại nhưng đã làm lung lay nền thống trị của địa chủ và tư sản.
+ Là bước chuẩn bị cần thiết cho cuộc cách mạng xã hội của nghĩa sẽ diễn ra 10 năm sau đó, đồng thời cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc trên thế giới.
 

Trang Dimple

Moderator
31/10/12
2,609
173
0
29
Hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK Bài 7. Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX
1. Câu hỏi 1 - (Mục I Bài học 7 - SGK Trang 47): Những sự kiện lịch sử nào chứng tỏ phong trào công nhân thế giới vẫn tiếp tục phát triển trong những năm cuối thế kỉ XIX?

Hướng dẫn giải:

Phong trào công nhân thế giới vẫn tiếp tục phát triển trong những năm cuối thế kỉ XIX bằng việc các tổ chức chính trị độc lập của giai cấp công nhân ở mỗi nước được thành lập

- Năm 1875, Đảng Xã hội dân chủ Đức ra đời.

- Năm 1379, Đảng Công nhân Pháp được thành lập.

- Năm 1883, Nhóm Giải phóng lao động Nga hình thành.

2. Câu hỏi 1 - (Mục II Bài học 7 - SGK Trang 49): Tìm hiểu và trình bày những nét chính về cuộc đời và hoạt động cách mạng của Lê-nin?

Hướng dẫn giải:

- Lê-nin sinh ngày 22 - 4 - 1870 trong một gia đình nhà giáo tiến bộ. Từ nhỏ, Lê-nin sớm có tinh thần cách mạng chống lại chế độ chuyên chế Nga hoàng. Năm 1893 Lê-nin trở thành người lãnh đạo của nhóm công nhân mác-xít ở Pê-téc-bua, rồi bị bắt và bị tù đày.

- Năm 1903. Lê-nin thành lập Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga, thông qua Cương lĩnh cách mạng lật đổ chính quyền tư sản, xây dựng xã hội chủ nghĩa.

3. Câu hỏi 2 - (Mục II Bài học 7- SGK Trang 49): Những điểm nào chứng tỏ Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga là đảng kiểu mới?

Hướng dẫn giải:

Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga là Đảng kiểu mới vì đấu tranh kiên quyết cho quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, tuân thủ theo những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác. Dựa vào quần chúng nhân dân lao động đấu tranh vì sự tiến bộ của xã hội.

4. Câu hỏi 3 (Mục II Bài học 7-SGK Trang 50): Trình bày nguyên nhân và diễn biến của Cách mạng Nga 1905-1907?

Hướng dẫn giải:

- Nguyên nhân bùng nổ cách mạng:

+ Đầu thế kỉ XX, nước Nga lâm vào tình trạng khủng hoảng, đời sống nhân dân nói chung, nhất là công nhân rất cực khổ, họ phải lao động từ 12 đến 14 giờ/ngày nhưng tiền lương không đủ sống.

+ Từ năm 1905 đến năm 1907, Nga Hoàng đẩy nhân dân vào cuộc chiến tranh với Nhật Bản để tranh giành thuộc địa, bị thất bại nặng nề, càng làm cho nhân dân chán ghét chế độ. Nhiều cuộc bãi công nổ ra với những khẩu hiệu “Đả đảo chế độ chuyên chế". "Đả đảo chiến tranh", "Ngày làm 8 giờ",…

- Diễn biến:

+ Trong các phong trào đấu tranh chống Nga hoàng, lớn nhất là cuộc Cách mạng 1905 - 1907 có sự tham gia của công nhân, nông dân và binh lính

+ Mở đầu là ngày 9 - 1 - 1905, 14 vạn công nhân Pê-téc-bua và gia đình tay khổng vũ khí kéo đến trước Cung điện Mùa Đông đưa bản yêu sách đến Nga hoàng. Nga hoàng ra lệnh cho quân đội nổ súng vào đoàn người làm hơn 1000 người chết và bị thương, trở thành "Ngày chủ nhật đẫm máu". Lập tức công nhân nổi dậy cầm vũ khí khởi nghĩa.

+ Tiếp đó tháng 5 - 1905, nông dân nhiều vùng nổi dậy phá dinh cơ của địa chủ phong kiến, lấy của người giàu chia cho người nghèo.

+ Tháng 6 - 1905, binh lính trên chiến hạm Pô-tem-kin cũng khởi nghĩa.

+ Đỉnh cao là cuộc khởi nghĩa vũ trang ờ Mát-xcơ-va (12 - 1905) của các chiến sĩ cách mạng kéo dài gần hai tuần lễ, khiến Chính phủ Nga hoàng lo sợ.

+ Sau cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Mát-xcơ-va phong trào cách mạng vẫn tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi, đến năm 1907 mới tạm dừng.

5. Bài 1 trang 50 sgk: Nêu một số sự kiện chứng tỏ sự phát triển của phong trào công nhân cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX?

Hướng dẫn giải:

- Ở Anh có cuộc đấu tranh của công nhân khuân vác Luân Đôn buộc giới chủ phải tăng lương (1899).

- Ở Pháp, công nhân giành thắng lợi trong bầu cử Quốc hội.

- Ở Mĩ, ngày 1-5-1886 có hơn 350 000 công nhân đình công biểu tình đòi ngày làm 8 giờ. Đặc biệt là cuộc biểu tình của công nhân Si-ca-gô…

- Nhiều tổ chức chính trị độc lập của giai cấp công nhân ra đời như Đảng Xã hội dân chủ Đức năm 1875. Đáng Công nhân Pháp năm 1879. Nhóm giải phóng lao động Nga năm 1883.

6. Bài 2 trang 50 sgk: Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Nga 1905- 1907?

Hướng dẫn giải:

Cách mạng Nga 1905 - 1907 đã giáng một đòn chí mạng vào nền thống trị của địa chủ và tư sản; làm suy yếu chế độ Nga Hoàng và báo trước cuộc cách mạng XHCN sẽ xảy ra. Đó là cuộc tổng diễn tập cho Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.
 

Trang Dimple

Moderator
31/10/12
2,609
173
0
29
Bút nghiên tổng hợp danh mục Kiến thức cơ bản môn lịch sử lớp 8! Hãy Click chuột vào đầu bài để mở từng bài

 1. Lịch sử 8 - Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên
 2. Lịch sử 8 Bài 2 Cách mạng tư sản Pháp Cuối thế kỉ XVIII
 3. Lịch sử 8 Bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới
 4. Lịch sử 8 Bài 4 Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác”
 5. Lịch sử 8 - Bài 5 - Công Xã Pari
 6. Lịch Sử 8 -Bài 6 -Các nước Anh Pháp Đức Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
 7. Lịch Sử 8-Bài 7: phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX"
 8. Lịch Sử 8-Bài 8 -Sự phát triển của kĩ thuật khoa học và văn học nghệ thuật thế kỉ XVIII- XIX
 9. Lịch Sử 8-Bài 9-Ấn Độ thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XX
 10. Lịch sử 8 Bài 10 Trung Quốc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
 11. Lịch sử 8 bài 11 các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
 12. Lịch Sử 8 -Bài 12 Nhật bản từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
 13. Lịch Sử 8 -Bài 13 Chiến tranh thế giới thứ nhất ( 1914-1918)
 14. Lịch sử 8 - bài 14 Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỷ XVI đến 1917)
 15. Lịch Sử 8 -Bài 15-Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ Cách mạng (1917 - 1921)
 16. Lịch Sử 8-Bài 16 -Liên Xô Xây dựng chủ nghĩa Xã Hội(1921-1941)
 17. Lịch Sử 8 -Bài 17- Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918-1939
 18. Lịch sử 8 - Bài 18- Nước Mĩ Giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
 19. Lịch Sử 8 -Bài 19 Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới
 20. Lịch sử lớp 8 bài 20 Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á ( 1918-1939)
 21. Lịch Sử 8-Bài 21 - Chiến Tranh thế giới thứ 2 ( 1939-1945)
 22. Lịch Sử 8 -Bài 22- Sự Phát triển của khoa học kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX
 23. Lịch Sử lớp 8 -Bài 24 - cuộc kháng chiến chống Pháp Từ Năm 1858-1873
 24. Lịch Sử 8- Bài 25 Kháng Chiến chống Pháp Lan Rộng ra toàn quốc ( 1873-1884)
 25. Lịch Sử lớp 8 -Bài 26 Phong trào kháng chiến chống Pháp những năm cuối thế kỉ XIX
 26. Lịch Sử 8-Bài 27 Khởi nghĩa Yên Thế và Phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX
 27. Lịch Sử 8 - Bài 28 - Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX
 28. Lịch Sử 8-Bài 29- Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về Kinh tế Xã Hội
 29. Lịch sử lớp 8 - bài 30 Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918.
 30. Lịch Sử 8 - bài 31 Ôn tập lịch sử Việt Nam từ 1858-1918