Trạm Chém Gió
  1. Khoai @ Khoai: Hey
  2. W @ Won Seo Ahn: ey